บริษัท สงวนชัยเคมี อิมปอร์ต จำกัด

      ได้ก่อตั้งมา   ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 

      และได้เปลี่ยนทะเบียนเป็น บริษัท นิติบุคคล

      ในปี   พ.ศ. 2528


      โดยทำธุรกิจนำเข้าเคมีเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิต

      อาหาร เครื่องสำอางค์ ยารักษาโรค และ อื่นๆ

       มีทุนจดทะเบียนบริษัท ที่ 45,000,000.00 บาท